Mạn Đàm Nguyên Không

Nguyên Không?

….

Nay, có cái tên Huyền Không.

Chữ “Huyền” này chứa nội hàm vô cùng huyền bí.

Còn xưa, có cái tên Nguyên Không.

Nguyên thuộc về Thời, mà Thời bao hàm cả Không, nên Thời tức là Nguyên Không.

Thời sinh ra vạn vật (hữu hình, vô hình), từ đó có vạn sự.

Vạn vật vạn sự đồng lý, thủy chung tại Thời.

Khởi đầu Thời cát tức cát, khởi đầu Thời hung tức hung, khởi đầu Thời tạp tức tạp,...

Cát, hung, tạp, … thời là bí ẩn của Thời.

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 15/04/2019 19:32 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 22/04/2019 19:43 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 22/04/2019 13:32 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập