Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền

Công Phu Tiếp Hoa

Lạc hạ phiêu phiêu.
Anh Đào hoa vũ.
Chưởng diện nghinh hoa.
Pháp? vấn Kinh Kha.

"Phiêu phiêu rơi xuống, 
những đóa hoa Anh Đào múa lượn, 
đưa bàn tay hứng theo hoa."

Lạc Anh Chưởng là 1 môn chưởng pháp. 
Mượn hoa Anh Đào rơi, 
bàn tay đón theo hoa làm thế võ ... 
 Ai muốn rõ Pháp, thử hỏi Kinh Kha.

Sách mới

Nghiên Cứu Võ Đạo Thần Quyền 21/01/2019 02:21 Tác giả: Sưu Tập Từ Youtube.com Giá: Miễn phí
Kỳ Môn Dụng Bát Môn 21/01/2019 02:21 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,900,000 VNĐ
Quý Nhân Đăng Thiên Môn 20/01/2019 18:25 Tác giả: Kinh Kha Hướng Dẫn Giá: 4,000,000 VNĐ
Dialog

Facebook

Đăng nhập